• Av.Mehmet Göktuğ KÖKBULUTVERGİ HUKUK DANIŞMANLIĞI


Vergi hukuku kapsamı ve içeriği itibariyle özel olarak ilgilenilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi mevzuatının uygulanmasında mükellefler açısından ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Vergi idareleriyle mükellefler veya taraflar arasında çeşitli yorum ve uygulama farklılıkları nedeniyle mükellefler adına ilave vergi ve cezalar tahakkuk ettirilmektedir. Konusunda uzman bir hukukçunun görüşü veya yönlendirmesi ile sorunlar ya baştan ya da idare veya yargı aşamasında çözülebilmektedir. Başta şirketler olmak üzere vergi mükellefleri vergi danışmanları ve hukukçuları ile çalışarak doğabilecek büyük vergi ve cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya kalmamayı sağlayabilirler. Özellikle şirketlerin günlük işleyişlerinde karşı karşıya kaldıkları ve tereddüt ettikleri konularda hemen danışabilecekleri vergi hukuku danışmanlarının olmasının büyük faydalar sağlayacağı unutulmamalıdır. Ekonomik ve ticari sürecin daha başında doğru yönlendirme ile ileride milyonlarla ifade edilebilecek vergi, ceza ve gecikme faizleri ile karşı karşıya kalmayabilirsiniz.

Konuların kanun ve Genel Tebliğler başta olmak üzere ikincil düzenlemelerden irdelenmesinin yanında ayrıca İdare tarafından verilmiş olan özelgelerin araştırılması, örnek yargı kararlarının bulunması ve irdelenmesi gibi konular uzmanlık gerektirmektedir. Tüm bu bilgilerin araştırılmasından sonra konu özelinde yorum ve öneride bulunulması ve sürece dahil olunarak hizmetlerin verilmesi büyüyen ve kurumsallaşan şirketler açısından vazgeçilmez bir durum haline gelmektedir.

Vergi uygulamalarının baştan doğru yönlendirilmesi ile ileride olabilecek vergi incelemelerinde de ciddi avantajlar sağlamaktadır. Vergisel durumları etkileyen işlemlerin gerçekleştiği yıldan sonraki 5 yıllık zamanaşımı süresinde olabilecek bir vergi incelemesinde sorgulanabilecek her işlem ve olayın baştan araştırılmış ve doğru yönlendirilmiş olması işletmelere büyük avantaj sağlayacaktır. Ayrıca vergi incelemesi sürecinde konusunda uzman avukatlar ile birlikte izahatların verilmesi, tutanakların imzalanması aşamasında bulunulması ileride çıkabilecek ihtilafın gerek idari gerekse yargı boyutunda çözümünde büyük önem arz edecektir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında uygulama farklılıklarının çıkması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu tür ihtilafların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle gerek idare aşamasında gerekse yargı aşamasında vergi uyuşmazlıklarının çözümünde vergi hukuku konusunda uzman vergi avukatları ile çalışmak yine önem arz etmektedir.

Avukat

Mehmet Göktuğ KÖKBULUT

MAKALELER